Jaromír Strnad zhodnotil v rozhovoru pro Čáslavské noviny rok 2015

Off
Nezařazené

Čáslav – Starosta města Čáslavi a senátor Parlamentu České republiky inženýr Jaromír Strnad odpovídal na dotazy redakce Čáslavských novin, týkající se průběhu uplynulého roku, akcí, jež se v Čáslavi uskutečnily, a jejich významu pro každodenní chod města.

Přiblížil se přelom let 2015 a 2016. Jaké změny v uplynulém roce zaznamenalo město Čáslav? Na dotazy redakce Čáslavských novin odpovídal starosta města Jaromír Strnad.

V roce 2015 proběhly v Čáslavi tři významné investiční akce – rekonstrukce společenského sálu hotelu Grand na Žižkově náměstí, výstvba ledové plochy a také výstavba hasičské stanice, která sice neproběhla přímo v režii města, ale svým způsobem se na její realizaci vedení Čáslavi také podílelo. Mohl byste tedy již jen v krátkosti shrnout jejich průběh?

Společnou notou, která všechny tři zmiňované stavby spojuje, je skutečnost, že šlo o realizaci plánů, na nichž město pracovalo dlouhá léta. Například tak zvanou Kozlovu zahradu, kde dnes stojí již funkční první část zimního stadionu, tedy nekrytá ledová plocha, město od bývalého majitele vykoupilo již v roce 2007 – právě za účelem výstavby tohoto sportoviště. Stejně tak plány na rekonstrukci hotelu Grand se začaly připravovat v době, kdy celý objekt přešel do majetku města, což proběhlo již před deseti lety. Trochu odlišnou stavbou je potom nově vzniklá hasičská stanice. Zde samotnou výstavbu zajišťoval přímo Hasičský záchranný sbor, město se však velkou měrou podílelo na umožnění výstavby ať již odkupem pozemku a jeho následným prodejem za symbolickou cenu právě HZS, tak i zajištěním vypracování projektové dokumentace. Protože přítomnost hasičské stanice ve městě chápeme jako nesmírně důležitou součást zajištění bezpečí zdejších občanů, snažilo se vedení města všemi možnými prostředky výstavbu odpovídajících prostor pro činnost čáslavské hasičské jednotky podpořit. Rád dnes konstatuji, že všechny tři dlouho plánované akce se podařily v roce 2015 nejen zahájit, ale prakticky také dovést do úspěšného konce.“

Proč se to tedy nepodařilo dříve? V čem byl rok 2015 tak výjimečný? 
„Jedná se o shodu hned několika příznivých momentů, kterou jsme se snažili naplno využít. Samo-zřejmě prvotní podmínkou bylo naplnění rozpočtu města podle předpokladů, což se podařilo jednak díky samotnému hospodaření města a dále pak také díky hospodářské situaci v naší zemi. Dalším z argumentů, které hovořily pro zahájení prací, byly již dokončené minulé akce, jako je rekonstrukce a dostavba Dusíkova divadla a mnohé další. Souběh minulých investičních akcí například s výstavbou ledové plochy by zkrátka nebyl možný a právě rok 2015 se i po této stránce ukázal jako ideální pro realizaci dlouho zamýšlených cílů. Vzhledem k uspokojivému stavu rozpočtu města jsme si mohli dovolit zahájit i práce, které byly odkládány právě z finančních důvodů a bez větších problémů je také dokončit – a to navíc bez dotačních prostředků.

To jsou tedy ty „velké“ akce. Město ale nežije jen novou výstavbou…
Rozhodně ne. Péče o město se z největší části skládá z drobných každodenních činností, oprav a úprav jednotlivých jeho částí. V této souvislosti bych rád připomněl například úpravu povrchu komunikace v Jetelové ulici, které předcházelo zřízení kanalizačního řadu pro obyvatele relativně nedávno po-stavených rodinných domků v lokalitě u rybníku Homolka. Opravy se dočkala také ulice Jiřího z Poděbrad a mnohé další. Byla dokončena oprava fasády kina Miloše Formana, zrealizována rozsáhlá výsadba nové zeleně. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří vnímají i drobné změny, které se v jejich okolí dějí, určitě vzpomenou i na mnoho dalších…

Podle Vašich předchozích slov se zdá, že vše probíhalo bez problémů…
Raději bych řekl, že vše dopadlo dobře. Určitě se ale žádná větší investiční akce neobejde bez větších či menších problémů, které se objevují postupně v průběhu její realizace. Pokud bych hovořil například o rekonstrukci společenského sálu hotelu Grand, až po zahájení oprav jsme zjistili, že systém uchycení fasády je úplně jiný, než jsme se domnívali a museli jsme se vzniklé situaci přizpůsobit. Stejně tak bylo původně plánováno další využití parket, které dříve sloužily v přízemí sálu, a až při pokusu o jejich rozebrání bylo zjištěno, že způsob jejich minulého lepení zkrátka neumožňuje šetrné vyjmutí. Jsou to drobnosti, které ale mohou výrazně ovlivnit harmonogram či finanční náročnost prací. Naštěstí se díky dobré spolupráci všech lidí, kteří se na akci podíleli, podařilo tyto problémy vyřešit. Výrazně jednodušší byla práce na výstavbě uvedené ledové plochy, a to hlavně proto, že šlo o novou výstavbu doslova na zelené louce. V takovém případě může dojít k největším problémům při samotném zakládání stavby, ale v tomto případě se nám taková situace vyhnula.

V roce 2015 uplynul první rok mandátu tohoto současného zastupitelstva. Jak byste první čtvrtinu nynějšího volebního období zhodnotil? 
„Pokaždé, když vstupujeme do nového volebního období, setkáváme se s novými členy zastupitelstva. Také v Čáslavi došlo v roce 2014 k určité jeho obměně, ačkoliv mnoho zastupitelů zůstalo ve své funkci z minulého období. Děkuji všem zvoleným představitelům města za opravdu konstruktivní pří-stup k jeho řízení. Jsem přesvědčen, že kroky, které jsou na zasedáních schvalovány, nebývají kontroverzní a jsou tedy akceptovatelné pro zástupce všech volebních stran. Velmi si také vážím aktivního přístupu zastupitelů, kteří se snaží případně vznikající problémy řešit okamžitě. Pokud tedy někdo nesouhlasí například s určitým bodem v materiálu, který je rozesílán již před veřejným zasedáním a je k dispozici také na internetových stránkách města, může kdykoliv přijít a o daném tématu diskutujeme. Ze svého působení v Senátu vím, že ani dlouhé diskuse na schůzích většinou nic neřeší. Jen málokdo a málokdy dojde ke změně názoru na řešenou situaci jen několik málo minut před hlasováním. Já neříkám, že to není možné, ale také to není pravděpodobné. Proto raději vždy volíme systém průběžné komunikace. Jsem si vědom toho, že v některých jiných městech probíhají zasedání zastupitelstva ve velmi vzrušené atmosféře a jsou tedy „divácky zajímavější“, než je tomu v případě většinou klidného průběhu schůze v Čáslavi. Věřte ale, že i tomuto zasedání předcházejí jednání a vysvětlování jednotlivých kroků. Věřím, že je tento systém přínosnější a také odpovědnější vůči obyvatelům města.
Rok 2015 je u konce, jeho působení je sečteno a podtrženo. Já doufám, že bude moci být v kronice zapsán jako úspěšný, jako rok, který přinesl městu další rozvoj a jeho obyvatelům opětovné zlepšení podmínek pro bydlení, trávení volného času, sport, kulturu i vzdělávání. Ještě jednou děkuji každému, kdo se na péči o naše město v roce 2015 jakýmkoliv způsobem podílel.“                                                    zn


14542514411