Ostravské kaly se do města nevozí, potvrdilo Ministerstvo životního prostředí

Uběhly téměř přesně dva roky od okamžiku, kdy se v pořadu Reportéři ČT objevila reportáž, nazvaná Litvínovské kalení. Z ní se mimo jiné zdejší obyvatelé dozvěděli, že nebezpečný odpad z tak zvaných Ostravských lagun bude likvidovat společnost AVE CZ, která má jednu ze svých skládek také v Čáslavi. A co víc – právě ta naše skládka má všechna povolení pro ukládání takovéhoto materiálu. Je logické, že tato informace vyvolala v mnohých obavy. Ostatně stejné obavy sdílelo i vedení města.

 

Reportáž České televize tehdy do města přinesla i další otazníky, když se v ní objevilo stanovisko starosty Kralup nad Vltavou, tedy města, na jehož katastru je skládka s obdobnými parametry, jako je ta čáslavská. Dohady na sebe nenechaly dlouho čekat – kralupský starosta ukládání či likvidaci kalů na katastru „svého“ města odmítá a čáslavské vedení mlčí? Proč? Znamená to, že souhlasí? Zkrátka otázek se objevilo nepřeberné množství… Je to na jednu stranu pochopitelné, na stranu druhou jsme od počátku vysvětlovali, že vyjádření zdejší radnice v původní reportáži nezaznělo jednoduše proto, že Čáslav zkrátka reportéři tehdy neoslovili.

Protože, stejně jako všichni ostatní občané, i vedení města mělo oprávněné obavy o vývoj této kauzy a hlavně o výsledek předpokládaného dlouhého vyjednávání a organizaci celé náročné akce, domluvili jsme se okamžitě na zasedání městské rady a vstoupili jsme ihned do jednání se společností AVE CZ. Jasně a kategoricky jsme vyjádřili svůj nesouhlas s případnými úvahami o využití čáslavské skládky jako úložiště ostravských kalů, byť případně jen dočasného. Již během poměrně krátké doby nám bylo vedením společnosti AVE sděleno, že se v Čáslavi ostravské kaly ukládat nebudou. K tomu bylo vydáno i oficiální stanovisko firmy. Osobně jsem byl informován i o uvažovaném místě likvidace kalů ovšem s upozorněním, že se jedná o interní záležitost společnosti AVE CZ, kterou není z obchodních důvodů možné zveřejňovat.  O skutečnostech, týkajících se našeho města, jsme také ihned, jakmile to bylo možné, informovali veřejnost všemi dostupnými prostředky – v místním tisku, na internetu, osobně. Namátkou mohu uvést články „Vyjádření starosty Čáslavi, inženýra Jaromíra Strnada, ke kauze likvidace ´ostravských kalů´“ z května roku 2016 nebo přibližně před rokem vydaný text „Společnost AVE CZ neuvažuje o převážení kalů do Čáslavi, řekl obchodní ředitel společnosti Aleš Hampl,“ a další. Jednoznačná vyjádření společnosti AVE CZ vycházela také v ostatních tiskovinách…

O vývoj situace měli samozřejmě zájem všichni zastupitelé města a já osobně jsem konstatoval – a na tomto prohlášení trvám dodnes – že se zasadím o to, aby se kaly do Čáslavi nevozily a pokud budou kaly ukládány na skládce v Čáslavi, odstoupím z funkce starosty města. Pravdou je, že tak, jak bylo přislíbeno a mnohokrát vysvětleno, kaly z ostravských lagun na naši skládku naváženy skutečně nejsou a ani být nemohou.

Potvrzuje to mimo jiné i nejnovější vyjádření, které se městu podařilo získat od zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, které jasně uvádí, že „tak zvané kaly na skládku v Čáslavi ukládány nejsou“. Ve vyjádření se dále konstatuje, že surové kaly jsou polotekuté a jejich chemické vlastnosti neumožňují jejich transport kamkoliv…

Přesto, jak upozorňují někteří občané, na skládku přijíždějí nákladní automobily, které bylo možné zaregistrovat také právě v Ostravě. Vznesli jsme proto dotaz na tuto skutečnost a stejný zdroj, tedy Ministerstvo životního prostředí České republiky na tuto otázku odpovědělo, že materiál, který se do Čáslavi na skládku dováží, jsou tak zvané hlinky, tedy materiál jiného chemického složení, než mají surové kaly. S tímto materiálem je nakládáno jako s nebezpečným odpadem, k jehož ukládání má zdejší skládka povolení. Ostatně nebezpečným odpadem jsou i zbytky barev, ředidel a dalších materiálů, svážených na skládku v běžném provozu. Skládka má tedy s řešením takové situace dlouhodobé zkušenosti.

Již přibližně v polovině března vydala společnost AVE tiskovou zprávu, kde jednoznačně konstatuje, že: „Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v reakci na včerejší informace ze sociálních sítí občanů Čáslavska uvádí, že v rámci zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“ nedošlo a nedochází k návozu kalů z Ostravy do zařízení skládky S-NO Čáslav. K dnešnímu dni nebyla na skládce v Čáslavi uložena ani jedna tuna těchto kalů. Tímto chceme občany Čáslavi a okolí uklidnit, že o skládce v Čáslavi neuvažujeme jako o koncovém zařízení pro nadbilanční kaly z Ostravy“.

Mysleli jsme si, že po tomto jasném prohlášení a zveřejnění místa, kde se budou kaly likvidovat (Sokolovská uhelná – tlaková plynárna Vřesová) je celá kauza vyřešena, nicméně není – paní Bochníčková mě ve svém otevřeném dopisu opět vyzvala     k odstoupení s tím, že se zde údajně kaly mají skutečně ukládat. Jsem rád, že se na popud některých občanů tohoto problému ujala Česká inspekce životního prostředí, která tento problém na skládce řeší. Pokud kontrola prokáže, že se na čáslavskou skládku ostravské kaly vozí, splním svůj slib. Stále si ale dovolím více věřit prohlášení firmy, Ministerstva životního prostředí a závěrům kontroly České inspekce životního prostředí než fámám, které jsou (mnohdy z osobních důvodů) šířeny.

Je nezbytné také připomenout, že čáslavskou skládku provozuje soukromá společnost. Město  v této situaci tedy vystupuje pouze jako subjekt, který může apelovat, požadovat informace a snažit se o dohodu. Vše bylo uskutečněno a konstatuji znovu, že se kaly do Čáslavi nevozí. Je ale velmi těžko možné zakázat firmě podnikat v rámci daných zákonů a vydaných povolení, zvlášť pokud vše pro-jde kontrolou pověřených orgánů – a to jak u takto velké společnosti, tak v případě drobného podnikatele. Těžko by například vedení obce zakazovalo podnikat švadleně dle jejího uvážení jen proto, že se sousedům nelíbí výsledek její práce. Pokud podniká v rámci povolení, splňuje veškeré normy a pravidla, těžko by se smiřovala s takovým vynuceným omezením.

Jistě lze namítnout, že zde je ve hře zájem velkého množství občanů, jejich životní prostředí.         V tomto momentu je třeba vyžadovat kontroly České inspekce životního prostředí (jedna taková v březnu proběhla) a dalších pověřených orgánů. Také odbor životního prostředí městského úřadu může pouze kontrolovat dodržování stanovených zákonných povinností. Pokud je z tohoto pohledu vše v pořádku, není možné jakkoliv do podnikání zasahovat.

Skládka komunálního odpadu na Hejdofě vyvolává v jakýchsi periodicky se opakujících vlnách nevoli místních obyvatel. Předpokládám, že se shodneme na tom, že se nejedná o skutečnost, kterou bychom se mohli těšit, avšak neoddiskutovatelnou pravdou je, že odpad je zkrátka nezbytné někde skladovat. Jistě – můžeme se ptát, proč právě v Čáslavi? Ostatně takto se budou ptát obyvatelé každého z měst či obcí, kde skládka vyroste. Česká republika je nevelký a poměrně hustě osídlený stát, ve kterém není mnoho míst, vhodných pro vybudování skládky, která by nikomu nepřekážela. Lidstvo odpadky zkrátka produkuje a jejich skládkování je nezbytné, jakkoliv je to nepříjemný fakt.

Současné vedení města skládku „zdědilo“ po zastupitelstvech minulých. V době, kdy se rozhodovalo o jejím zřízení a dokonce ani v době, kdy bylo rozhodnuto o jejím pronájmu s následným odprodejem většina ze současných zastupitelů, tedy ani já osobně, ve vedení města nepůsobila. Nezbývá nám nyní nic jiného, než se snažit se společností jednat, vysvětlovat a zastávat se práv zdejších občanů. My v této společnosti nemůžeme provádět žádné kontroly ani jí nic nařizovat, ačkoliv by si to někteří lidé přáli. To mohou pouze k tomu kompetentní úřady a ty tak také pravidelně činí.

V reakci na otevřený dopis paní Bochníčkové i další získané informace jsme svolali mimořádné za-sedání městského zastupitelstva, na němž přislíbil svoji účast i prokurista společnosti AVE CZ magistr Roman Mužík. Celá věc by se zde měla definitivně objasnit. Na toto zasedání jsou srdečně zváni všichni občané města, kteří se o tuto diskutovanou problematiku zajímají.        Jaromír Strnad, starosta města Čáslavi